Archive for Februari, 2011

Bantahan terhadap Abu Salafy (seri 5) Hakikat Kesyirikan Kaum Muysrikin Arab

Posted by: bantahansalafytobat on Februari 26, 2011