Archive for the ‘istiwa’’ Category

101 Perkataan Ulama Salaf tentang Allah di Atas Arsy (ijma’ ulama)

Posted by: bantahansalafytobat on Oktober 12, 2011