Archive for the ‘Kisah nyata’ Category

Kisah Taubat Seorang yang Menuduh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sesat

Posted by: bantahansalafytobat on September 26, 2011