Archive for the ‘Salahudin Al-Ayubi’ Category

Bantahan 16 : Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Shalahuddin Al Ayubi Pro Maulid Nabi?

Posted by: bantahansalafytobat on November 29, 2010