Posts Tagged ‘abu salafy’

Bantahan terhadap Abu Salafy (seri 5) Hakikat Kesyirikan Kaum Muysrikin Arab

Posted by: bantahansalafytobat on Februari 26, 2011

Sekali lagi : Tipu muslihat Abu Salafy CS (bag 2)

Posted by: bantahansalafytobat on Januari 13, 2011

Bantahan 17 : Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy CS

Posted by: bantahansalafytobat on November 29, 2010