Posts Tagged ‘Habib Munzir mencela Syaikh Dr. Abdurrahman as-Sudais’

Habib Munzir Mencela Imam Masjidil Haram Syaikh Dr. Abdurrahman as-Sudais !!!!

Posted by: bantahansalafytobat on November 26, 2011